26 квітня із введенням в дію Закону України «Про запобігання корупції» (№ 1700-VII) втратив чинність Закон України «Про правила етичної поведінки». Новий закон «Про запобігання корупції» містить розділ VI, який і встановлює правила етичної поведінки для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 1 частини першої статті 3) та посадових осіб юридичних осіб публічного права (підпункт “а” пункту 2 частини першої статті 3).

Вимоги до поведінки осіб (ст.37)

Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються цим Законом, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.

Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.

Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст.38)

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Пріоритет інтересів (ст.39)

Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.

Політична нейтральність (ст.40)

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.

Неупередженість (ст.41)

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

Компетентність і ефективність (ст.42)

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.

Нерозголошення інформації (ст.43)

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст.44)

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює, а виборні особи – Національне агентство з питань запобігання корупції.